Zásady spracovania osobných údajov

Týmto dokumentom (ďalej iba  Zásady“) vám poskytujeme informácie o tom, ako spoločnosť Smart wood Slovakia, s.r.o. získava a spracováva Vaše osobné údaje, a to v súvislosti s objednávkami a dodávkami našich produktov (najmä drevené paličky do nanukov, mrazených krémov a zmrzlín a drevených briket), pri reklamáciach, pri uzatváraní ostatných odberateľsko-dodávateľských vzťahov a pri prevádzke internetových stránok. Zároveň vás informujeme o Vašich právach v súvislosti so spracovávanými osobnými údajmi.

Pri spracovávani osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, najmä Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie EU“).

Spracovanie osobných údajov prebieha vždy v súvislosti s našou obchodnou činnosťou (predovšetkým v súvislosti s dopytom, objednávkami a dodávkami našeho zboží) a v souladu s vymezeným účelem zpracování. 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný, akonáhle vznikne potreba jeho aktualizácie. Aktualizované znenie Zásad je účinné zverejnením na www.smartwoodslovakia.sk.

Vaše osobné údaje chránime v maximálne možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovne dostupných prostriedkov. V spoločnosti Smart wood Slovakia, s.r.o. platia interné pravidla určujúce, ktorí zamestnanci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom a v akom rozsahu ich môžu spracovávať.

Doporučujeme Vám, aby ste si tieto informácie starostlivo prečítali. Urobili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by Vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

 

 

Plné znenie Zásad spracovania osobných údajov k stiahnutiu  TU