Zásady spracovania osobných údajov

Týmto dokumentom (ďalej len „Zásady“) vám poskytujeme informácie o tom, ako spoločnosť Smart wood Czech, s.r.o. získava a spracováva vaše osobné údaje, a to v súvislosti s objednávkami a dodávkami našich produktov (drevených paličiek do nanukov, mrazených krémov a zmrzlín a drevených brikiet), pri reklamáciách, pri uzatváraní ostatných odberateľsko-dodávateľských vzťahov a pri prevoze internetových stránok. Zároveň vás informujeme o vašich právach v súvislosti zo spracovávanými osobnými údajmi.

Pri spracovávaní osobných údajov se riadime právnymi predpismi, najmä Nariadením Europského parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľném pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie EU“).

Spracovanie osobných údajov prebieha vždy v súvislosti s našou obchodnou činnosťou (predovšetkým v súvislosti s dopytom, objednávkami a dodávkami našeho tovaru) a v súlade s vymedzeným účelom spracovania. 

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný, ak vznikne potreba jeho aktualizácie. Aktualizované znenie Zásad je účinné zverejnením na www.smartwoodczech.cz.

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere, ktorá odpovedá technickej úrovni dostupných prostriedkov. V spoločnosti Smart wood Czech, s.r.o. platia interné pravidlá určujúce, ktorí zamestnanci môžu mať prístup k vašim osobním údajom a v akom rozsahu ich môžu spracovávať.

Doporučujeme vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Spravili sme všetko pre to, aby boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by vám aj napriek tomu nebolo niečo jasné, radi vám ktorýkoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

 

 

Plné znenie Zásad spracovania osobných údajov na stiahnutie TU